Strona główna Artykuły Oferta Sklep Kontakt  

2008-12-02
Artykuł 9 – Istotne akty prawne


Do podstawowych aktów prawnych, wytycznych i normatywów obowiązujących w Polsce, w zakresie projektowania oraz wykonania i odbioru kanalizacji podciśnieniowej, należą dokumenty wymienione poniżej.

1. Normy

Za normą europejską przetłumaczyliśmy niedbale ogólna normę PN EN 1091 „Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej”. Nie jest to szczegółowy dokument ale można w nim przeczytać jak należy wykonać próbę ciśnieniową rurociągów czy jakie próby musi przejść zawór opróżniający.


2. Aprobaty techniczne

Istotna z punktu widzenia technologii jest aprobata techniczna na zawór opróżniający. Dokument ten obecnie wydaje ITB na wniosek producenta lub dystrybutora. W bazie danych aprobat ITB można odnaleźć następujące dokumenty.

a. AT ITB 7652/2008-AT-15-ITB – dla zaworu opróżniającego Flovac, aktualna.
b. AT INSTAL 1247/2002-AT-02-INSTAL – dla zaworu opróżniającego Iseki, nieaktualna.
c. AT INSTAL 1278/2002-AT-02-INSTAL – dla zaworu opróżniającego Airvac, nieaktualna.

Aprobata nie jest dokumentem niezbędnym lecz „Zawór lub zestaw, powinien posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną.” 1)


3. Warunki techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wydane przez Cobrti Instal w zeszycie 9. WTWiO są tylko zalecane do stosowania , „… mają wyłącznie charakter paranormatywny (są substytutem norm technicznych), to ich powołanie przy sporządzaniu specyfikacji technicznej nadaje im moc wiążącą …” 2).


4. Rozporządzenia

Rozporządzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności , wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98 poz.728).

- deklaracja zgodności
- certyfikat pochodzenia5. Znak CE

Znak CE oznacza, że wyrób budowlany produkowany jest zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską albo europejską aprobatą techniczną. Nie ma tego typu dokumentów w odniesieniu do zaworów opróżniających w związku z tym nie ma podstawy umieszczania tego znaku na zaworach opróżniających.


6. DTR

Zawór opróżniający jest urządzeniem i powinien posiadać Dokumentację Techniczno-Ruchową.Oczywiście w odniesieniu do całego systemu kanalizacji podciśnieniowej, ważnych i obowiązujących dokumentów jest znacznie więcej. Są one jednak wspólne z innymi systemami a więc ogólnie znane i stosowane, chodzi tu o : studzienki kanalizacyjne, włazy, pokrywy, przejścia szczelne, rury, kształtki, budynki, zbiorniki, urządzenia technologiczne, armaturę i wiele innych wraz ze sposobem ich wbudowywania i odbioru.
Literatura :

[1] – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Corti Instal zeszycie 9, Warszawa 2003.

Spis cytatów:

1) cytat z poz. [1] (p.5.8.2.2, str. 24)
2) cytat z poz. [1] (przedmowa)

 REKLAMA